Foyer theaterzaal

Woensdag 6 december 2017
11u15 - 12u15 - mededelingen

Enkele klinische beschouwingen rond extreem psychotrauma en ballingschap - PDF
Emmanuel Declercq, psychotherapeut in zelfstandige praktijk, doctoraal onderzoeker UCL

Deze mededeling vertrekt van mijn jarenlange ervaring als psychotherapeut in de kliniek van extreem psychotrauma en ballingschap.
Ik zal beginnen met enkele beschouwingen rond extreem psychotrauma, te begrijpen als de confrontatie met de barbarij en de onmenselijke horror (folteringen, extreme oorlogssituaties, verkrachtingen als "oorlogswapen", enz.). Deze confrontaties resulteren in extreme verlieservaringen. Zowel letterlijk, bv. verlies van naasten, verlies van sociale identiteit, soms zware lichamelijke letsels, enz. als symbolisch, namelijk het verlies van wat de kern van onze menselijkheid constitueert, onze medemenselijkheid, ons basisgevoel van verbondenheid met de anderen en de wereld, ons basisgevoel samen-met-de-anderen-in-de-wereld-te-zijn.
Ik zal nadien tonen dat deze extreme verlieservaringen riskeren versterkt te worden door de soms zeer gevaarlijke vluchttocht en de 'opvang'-condities in het nieuwe 'gast'-land.
Hoe dan denken over herstel met mensen die blootgesteld zijn aan de ontmenselijking? Wat zou de positie van de psychotherapeut kunnen zijn in dit proces van rehumanisering?

Eigen-zinnig
Annie Veranneman, ervaringswerker
Véronique Vanhixe, ziekenhuispastor

In het proces van herstel is zingeving voor veel mensen een belangrijk onderwerp. In tijden van rouw, verlies en crisis is de zin van het leven echter niet meer zo vanzelfsprekend. Tijd nemen om bezig te zijn met ‘zin’ werpt positieve vruchten af: het vergroot de veerkracht en de weerbaarheid en geeft je handvatten om sterker in het leven te staan. Zingeving is een persoonlijk proces dat nooit af is. In deze korte lezing geven Véronique Vanhixe en Annie Veranneman enkele aanzetten om eigen-zinnig aan de slag te gaan met zin.

13u15 - 14u15 - discussie
Help, mijn patiënt wordt mijn collega
Matthias Soenen, ervaringswerker

Onder invloed van nieuwere visies en ontwikkelingen zoals de herstelgerichte benadering en de vermaatschappelijking van zorg, nemen steeds meer ervaringswerkers een rol op in de geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor zullen ervaringswerkers steeds meer samenwerken met zorgverleners. Maar wat betekent dit samenwerken voor de zorgverlener? en voor de ervaringswerker? Is dit een kans? of juist een risico voor het team? voor de ervaringswerker?
In deze workshop willen we een forum bieden en ruimte geven aan een (hopelijk) gemengde groep van deelnemers om hun bekommernissen rond dit thema in kleine groepen met elkaar te delen. We maken hiervoor gebruik van een actieve werkvorm waarbij we inzetten op perspectiefwissel en reflectie.

14u25 - 15u25 - discussies
Ervaringskennis in de centra voor geestelijke gezondheidszorg
Toon Derison, stafmedewerker

Ook binnen de centra voor geestelijke gezondheidszorg zoekt men naar de plaats van kracht- en herstelgericht werken in de reeds bestaande (gespecialiseerde) zorg- en hulpverlening en hoe hier mee om te gaan binnen een organisatie.
Herstelgericht werken sluit aan bij het persoonlijk en uniek proces van de persoon en omvat alle mogelijke activiteiten die anderen kunnen doen om het herstel te ondersteunen en te faciliteren.
De omgeving zoals naasten, hulpverleners en organisaties, spelen een cruciale rol bij het scheppen van de ruimte waarin dit proces kan plaats vinden.
Vooral ook ervaringsdeskundigheid heeft hierin een belangrijke plek!
We belichten een aantal praktijken waar we ervaringskennis in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg een plaats kunnen geven en hoe zich dit kan verhouden tot andere manieren van specialistische- zorg en ondersteuning.
We beseffen dat we aan het begin staan van een ingeslagen weg en rekenen op een boeiende discussie en inbreng van de deelnemers, zodat de discussie kan inspireren bij het ontwikkelen van verdere praktijken of ... ‘Nothing about us without us’.

Herstel?! Lukt dat wel?
Jochen Van Den Steen, coördinator

In de verschillende deelwerkingen van vzw IPSO trachten we de herstelgerichte benadering te implementeren. Binnen elke deelwerking vergt dit een andere aanpak ( Beschut Wonen, Dagactiviteitencentrum de Moester, Trajecten arbeidszorg en artikel 60). Het is een team - en organisatieproces van vallen en opstaan, met oog voor de verschillende vormen van herstel, n.l. herstel van gezondheid, herstel van identiteit, herstel van maatschappelijke rollen en dagelijks functioneren. Wil je weten hoe we binnen vzw IPSO aan de slag gaan met o.a. ROPI, SRH, anti - stigma acties, ... wetende dat er geen pasklare antwoorden zijn, kom dan zeker eens luisteren! We geven een blik op de teamwerking en op de organisatorische ontwikkelingen.