Foyer theaterzaal

Dinsdag 5 december 2017
11u15 - 12u15 - mededelingen

Wellness Recovery Action Plan®: “It’s a way of life" - PDF
Natalie Aga, onderzoeker

‘Herstel’ laat zich niet makkelijk vertalen naar het leven van alledag. WRAP® wil hier aan tegemoet komen door een leidraad te bieden die helpt om inzicht te verwerven in en om je bewust te maken van je welbevinden en je levenskwaliteit. WRAP is een niet-diagnosegebonden persoonlijk plan dat handvatten biedt voor iedereen die zijn of haar herstelproces op een haalbare manier vorm wil geven. Deze methode werd in 1997 ontwikkeld door M. E. Copeland samen met een groep lotgenoten. Ze zochten naar alternatieven voor de psychische uitdagingen die ze ondervonden tijdens hun hersteltraject. Intussen is WRAP wijdverspreid en raakten internationaal duizenden mensen overtuigd van het effect ervan. Onderzoek toont aan dat WRAP bijdraagt aan de kwaliteit van leven, aan het vergroten van het gevoel van ‘hoop’ en aan een daling van welbepaalde klachten. Het helpt ook om de gesprekken tussen cliënt en hulpverlener vorm te geven, zodat de zorg in samenspraak kan worden bijgestuurd of gerealiseerd. Tijdens deze uiteenzetting geven we een overzicht van de wetenschappelijke evidentie van WRAP en een stand van zaken in Vlaanderen.

WRAP in een forensische context
Natalie Aga, onderzoeker

Wanneer het gaat over de behandeling van geïnterneerde personen, wordt welzijn vaak over het hoofd gezien. De realiteit leert ons dat de aandacht vooral is gericht op klinisch-medische interventies met een eenzijdige focus op preventie van recidive. Toch toont onderzoek aan dat net het aspect van ‘een kwaliteitsvol leven te leiden’ op lange termijn een gunstig effect heeft op het voorkomen van herval. Hoewel verschillende onderzoekers vaststellen dat de implementatie van herstel in een forensische context specifieke aanpassingen vereist, wordt WRAP momenteel toch in haar oorspronkelijke vorm aangewend zowel binnen penitentiaire systemen als binnen forensisch-psychiatrische zorgtrajecten. De effectiviteit ervan werd echter nog niet onderzocht. Wat is er nodig om WRAP op een solide manier te implementeren in een forensische context? Om op deze vraag een antwoord te formuleren, werd er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Dit project werd gerealiseerd in een dagziekenhuis van het midsecurity zorgcircuit voor geïnterneerde personen. Deze presentatie geeft een overzicht van de eerste bevindingen van deze studie.

Proeven van WRAP
Ielde Vermeir, ervaringswerker cliëntenbureau

WRAP staat voor Wellness and Recovery Action Plan. Het is een zelfhulpinstrument voor het verhogen van welbevinden. Daarom gaat er veel aandacht naar de uitbouw van een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, waarbij samen gezocht wordt naar activiteiten, vaardigheden, mensen, en ander gereedschap . Door het opmaken en toepassen van verschillende actieplannen krijgt men meer controle over het eigen herstel.
We starten met een korte inleiding: Wat is WRAP? Voor wie is WRAP? Wat kan je er mee doen? Hoe ziet WRAP er concreet uit?
Daarna laten we de deelnemers proeven hoe het is om in verbinding te staan met zichzelf en lotgenoten. We doen een verkorte WRAP-sessie waarbij ze zelf kunnen ondervinden hoe ze kunnen werken aan hun herstel.
Via concrete oefeningen bouwen we aan een gereedschapskoffer voor een goed gevoel.
Daarna tonen we aan hoe we die kunnen toepassen in de actieplannen.
De methodiek van WRAP nodigt uit tot zelfreflectie, verbindt lotgenoten door ze te stimuleren ervaringen te delen en elkaar te steunen.

13u15 - 14u15 - discussie
Help! Mijn patiënt wordt mijn collega? Implementatie van de functie ervaringswerker op ziekenhuisniveau
Inge Maes, ervaringswerker

Inge Maes startte in najaar 2016 als ervaringswerker op ziekenhuisniveau. Dit in het ziekenhuis waar ze zelf werd opgenomen enkele jaren geleden. Hoe begin je aan zo'n nieuwe functie? Wat kan een ervaringswerker op ziekenhuisniveau betekenen? Inge biedt je een kijk in haar functieprofiel en taken. We schetsen een verloop van haar tewerkstelling van bij de start tot nu: van moeilijkheden tot kansen. Hoe leg je verbinding met de bestaande ziekenhuiswerking? Hoe zit het met al die rollen, rollenconflict en zelfstigma? Hoe houd je als enige betaalde ervaringswerker je hoofd boven water? We hopen je inspiratie te bieden om zelf aan de slag te gaan!

14u25 - 15u25 - discussie
Speeddaten met een 'supermodel'
Clara De Ruysscher, doctoraatsstudent
Het herstelparadigma is de laatste jaren uitgegroeid tot de hoeksteen binnen beleid, praktijk en onderzoek in zowel de geestelijke gezondheidszorg als de verslavingszorg. Als praktijkwerkers en onderzoekers gaan we in erg uiteenlopende en uitdagende contexten aan de slag met dit ‘supermodel’. Tijdens deze discussie willen we jullie een korte inkijk geven in de contexten waarin onze herstelwerkzaamheden plaatsvinden: forensische hulpverlening, waarin herstel ‘onder dwang’ plaatsvindt, ondersteunings- en hulpverleningsinitiatieven voor personen met een verslavingsproblematiek en een laagdrempelig ontmoetingshuis in de stad voor personen met een dubbele diagnose. Deze contexten confronteren ons, in al hun diversiteit, met een aantal vragen en uitdagingen: Wie moet aan hersteldenken doen (cliënten, hulpverleners, maatschappij) en op welke plaatsen kan herstel echt floreren? Herstellen in een context onder dwang, kan dat? Welke rol spelen maatschappelijke verwachtingen en uitkomst-denken in het hersteldenken? Tijdens deze sessie willen we herstel als ‘supermodel’ het vuur aan de schenen leggen en nodigen we jullie uit om te speeddaten met bovenstaande thema’s. Graag tot dan!