Posters en standen

Standen, posters en kunstwerken zullen opgesteld zijn in de wintertuin en deel van de balzaal. De posters en standen zijn te bezoeken van 9u30 tot 16u00.

Posters
Een herstelgroep in de ouderenpsychiatrie - PDF
Liet De Wachter, psycholoog
Op 1 juni 2017 startte de ouderenafdeling Ter Linden van de Alexianen Zorggroep Tienen met een herstelgroep.
Deze is ontstaan vanuit de vaststelling dat verschillende ouderen na een opname nog contact of verbinding zoeken. Na ontslag is er nood om te spreken over hoe het thuis loopt en over de confrontatie met de problematiek in het dagelijks leven. Los van een therapeutisch programma biedt de herstelgroep de gelegenheid om eigen thema's te brengen. De herstelgroep wil enerzijds verbinding houden en anderzijds vertrouwen bieden om eigen sterktes uit te bouwen.
De poster vertelt het verhaal van dit nieuwe project binnen onze ouderenpsychiatrie.

erkenning=voldoening
Rudy De Witte, coördinator PVT-p
presentatie van foto's in groot formaat.

De herstellende kracht van verbinding - PDF
Veerle Jacobs, klinisch psycholoog, coördinator opleiding "Oriënterend basistraject voor ervaringswerkers in de GGZ"

Een betere toekomst - een alternatief - PDF
Pieter Pauwels, psycholoog, onafhankelijk op vrijwillige basis
Poster voor een website waarop getuigenissen zullen geanonimiseerd worden geplaatst van mensen die geleden hebben door misstanden in de GGz /Psychiatrie

Uitbouw versterkende netwerk tussen ouders en school voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen
Ria Van Den Heuvel, directeur
Kinderen met ADHD en andere leer- en ontwikkelingsstoornissen krijgen in onze samenleving vaak te weinig gelijke onderwijs- en begeleidingskansen, waardoor zij een verhoogd risico hebben om in transgenerationele kansarmoede terecht te komen. Ouders en leerkrachten hebben samen een cruciale invloed op de ontwikkeling van het kind. In het kader van preventie van kansarmoede en maatschappelijke kwetsbaarheid is het van belang dat er een goede verbinding is tussen ouders en de school. Tijdens een pilootproject heeft centrum ZitStil een eerste stap gezet om een methodiek te ontwikkelen om de communicatie tussen ouders en school te faciliteren. Deze methodiek zet in op het vervullen van de belangrijkste voorwaarde om stoornisspecifieke kennis en aanpak ook effectief te laten zijn: nl. op de uitbouw van goede communicatie en samenwerkingskader tussen ouders en de school.
Hierdoor worden de onderwijskansen van het kind met ADHD en andere leer- en ontwikkelingsstoornis aanzienlijk versterkt. Tegelijk worden de ouders empowered om de zorgtraject voor hun kind stevig in handen te nemen, zodat de onderwijs- en tewerkstellingskansen van het kind ook op langere termijn optimaal kunnen blijven.

Stop it Now! Vlaanderen, voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. .
Minne De Boeck, criminologe UFC
Hoe kan de sociale omgeving zijn bezorgdheden over de pedofiele gevoelens of het pedoseksueel gedrag van een naaste bespreekbaar maken? Ondersteuning, ook door en voor naasten, is de sleutel naar het voorkomen van (nieuw) misbruik.

Provinciaal Herstelplatform Antwerpen. Verbinding tussen lokale herstelprojecten
Jana De Beul
Als OGGPA is het onze opdracht om overleg en samenwerking te bevorderen. In het voorjaar 2016 werd het provinciaal Herstelplatform opgericht. Dit platform voorziet een stevige en kwalitatieve onderbouw. De 3 GGZ-netwerken, provincie Antwerpen en Oggpa bundelden hiervoor de krachten. Het herstelplatform is een project voor,door en met personen met een psychische kwetsbaarheid. Kernbegrippen zijn herstel, participatie,inzetten van ervaringswerkers en destigmatisering. De werking omvat 3 pijlers: 1. OP WEGG: Per regio een ED als aanspreekpunt en een Werkgroep ED die werkt rond beleidsparticipatie, beeldvorming, coaching, intervisie en vorming. 2. De Herstelacademies: Antwerpen, Mechelen, Kempen: Werken aan herstel en persoonlijke ontwikkeling via een educatieve benadering in co-productie, waarbij professionele kennis en ervaringskennis elkaar aanvullen. 3. Oriënterend basistraject voor ervaringswerkers id GGZ, Thomas More Hogeschool. Meerwaarde: iedere organisatie gaat zijn eigen veranderingsproces, maar er is een grote nood aan verbinding en uitwisseling rond deze thema's.

Standen
HerstelAcademie - Sterk in samen doen!
Pascal Balduzzi, programmacoördinator
posterstand met activiteiten van verschillende HerstelAcademies in Vlaanderen

De buddy als brug naar de gewone wereld
Robin Broché, coördinator
Buddywerking Vlaanderen wil de geestelijke gezondheid stimuleren bij mensen met psychische kwetsbaarheid en het sociaal isolement dat zij daardoor kunnen ervaren, doorbreken. Zo wordt een vrijwilliger (de buddy) in contact gebracht met een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Ze ontmoeten elkaar om op regelmatige basis leuke dingen te doen zoals naar de film gaan, gaan wandelen, samen een koffie drinken… Buddy’s zijn met andere woorden voor hun deelnemer een brug naar de buitenwereld.

Similes
Marianne Claeys, voorzitter Similes Regio Gent
Similes is een pluralistische organisatie van en voor familieleden. Sinds 1972 ondersteunt de federatie samen met meer dan dertig lokale kringen familieleden van psychisch kwetsbare mensen.

Samen werken aan herstel
Nathalie Cornille, ervaringswerker
In PZ Duffel sensibiliseren we de hulpverleners op de werkvloer aan de hand van een ludieke herstel-tip. De HOPZ-tip van de maand (Herstel-Ondersteunend Psychiatrisch Ziekenhuis) wordt gepost op het intranet, zodat elke werknemer uitgenodigd wordt om stil te staan bij de bouwstenen van de herstelgerichte zorgvisie. Maandelijks zoemen we in op één van hen.
Graag stel ik onze HOPZ-tip voor op de hersteldagen. Ik geef de voorkeur aan een stand waar geïnteresseerden kunnen halt houden en info omtrent kunnen bekomen. Info kan gevisualiseerd worden aan de hand van posters. Tevens leeft het idee een brievenbus te plaatsen waar men voorstellen in kan posten.

Provinciaal Herstelplatform Antwerpen. Verbinding tussen lokale herstelprojecten.
Jana De Beul, stafmedewerker Oggpa vzw
voorstelling OGGPA

Verwonderd
Marieke De Witte, bestuurslid
Een standje om meer uitleg te geven over onze werking en het (verbindende) lotgenotencontact dat we elke maand aanbieden.

UilenSpiegel verbindt!
Jan Delvaux, bestuurslid
UilenSpiegel, vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, verbindt de leden onderling, met de wereld van de GGZ, met hun verleden, heden en toekomst, met de maatschappij in zijn geheel. Dit gebeurt op grond van zes pijlers: lotgenotencontact en intervisies in geheel Vlaanderen, belangenbehartiging in overlegorganen, het bieden van informatie, participatie op alle niveaus en dit alles steunend op de principes van de herstelvisie en ervaringsdeskundigheid.
Bezoek onze stand tijdens de Hersteldagen en vraag naar onze verbindingsformules, hoe deze ook voor jou betekenis hebben.
www.uilenspiegel.net

Familieplatform Geestelijke Gezondheid
Vincent Kattouw, medewerker
Ook wie zorgt voor mensen met psychische problemen verdient aandacht. Familieplatform Geestelijke Gezondheid behartigt hun belangen. We zijn een kennis- en uitwisselingsplatform en samen met familieorganisaties geloven we in de zorgende kracht van de naaste omgeving. We willen naast een voorstelling van het platform de term relationeel herstel onder de aandacht brengen want familie, omgeving én cliënt maken samen een herstelproces door. We lichten toe hoe wij dit vanuit het platform ondersteunen.

Drie jaar vrijetijdswerking @ rcmirabello
Arne Lambert, maatschappelijk werker
Naast wat info over ons manier van werken, algemene tips en leuke vrije tijdsideeën kunnen geïnteresseerden ook eens een praatje slaan met een van de leden van de vrije tijdsgroep, hierdoor wel een interessante tip of origineel idee opdoen.

Stad vol krachten
Pieter Loncke / Caroline Soens, beeldend creatief therapeut / ergotherapeute
Ooit al eens zin gehad om een grappenwinkeltje te bezoeken? Rust te vinden in een gezellige boomhut? Of op zoek te gaan naar een plek waar je dromen kunt delen? Of zou je liever zelf zo'n plek kunnen aanbieden aan anderen?
In onze 'doe-het-zelf' workshop gaan we met beeldende materialen aan de slag en creëren we onze eigen stad vol krachten. Je hoeft daarvoor geen kunstenaar of creatieveling te zijn! We begeleiden je graag volgens jouw kunnen en mogelijkheden. Iedereen is dus meer dan welkom! Nadien is er de gelegenheid om samen op verhaal te komen rond het gemaakte beeld...

WRAP - Wellness and Recovery Action Plan
Greta Van Coillie, psycholoog
Via een stand op de hersteldag willen we mensen laten kennismaken met WRAP.
We voorzien een grote affiche die de aandacht moet trekken. Daarbij zijn ook folders aanwezig met een korte uitleg over WRAP en onze cursus die we aanbieden in Gent. Mochten anderen ook folders hebben over de sessies die zij organiseren, dan willen we die ook graag promoten.
We proberen een maximale aanwezigheid van een facilitator en/of vroegere deelnemer om de stand te bemannen en uitleg te kunnen geven aan geïnteresseerden.
We tonen ook WRAP-mappen en materiaal zodat mensen een idee krijgen van wat een WRAP-cursus kan zijn.
We zorgen ook voor artikels die over WRAP gepubliceerd zijn, zodat ook iets kan gezegd of getoond worden over de wetenschappelijke stand van zaken rond WRAP.

Ver-binden in zelfzorggroepen
Erik Van der Eycken, bestuurslid Ups & Downs vzw
Ups & Downs vzw, vereniging voor mensen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun naaste omgeving heeft al meer dan 20 jaren ervaring met de organisatie van zelfzorg in regionale groepen.

Remember
Willy Vandamme, voorzitter
Families en jongeren die vastlopen in de zorg, bieden we een vrijwillig alternatief aan. We organiseren met hen openhartcirkels, waarop iedereen die geraakt is, uitgenodigd wordt om te spreken vanuit het hart. De openhartcirkels zijn gebaseerd op de inzichten die verworven werden in het project positieve heroriëntering binnen de jeugdzorg Vlaanderen. www.vzw-oranjehuis.be. Van daaruit wordt samen met allen die betrokken zijn een weg uitgestippeld. Een traject dat een alternatief is en/of een perspectief brengt in de psychische zorg.

Stop it Now! Vlaanderen, voor mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten

Minne De Boeck, criminologe UFC
Hoe kan de sociale omgeving zijn bezorgdheden over de pedofiele gevoelens of het pedoseksueel gedrag van een naaste bespreekbaar maken? Ondersteuning, ook door en voor naasten, is de sleutel naar het voorkomen van (nieuw) misbruik.

RAP (Regionale Adviesraad patiënten-Participatie Zuid-Hageland)
Nathalie Albert, ervaringsdeskundige
Een evenwichtige samenwerking tussen cliënten, familie en de professionals van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Zuid-Hageland is van grote waarde voor het verbeteren van herstelondersteuning en de kwaliteit van zorg. Vanuit hun unieke positie als zorgvrager, beleven en zien cliënten andere aspecten en eventuele knelpunten dan de behandelaren. Per definitie doorlopen zij van begin tot eind hun eigen zorg- en herstelproces. Deze ervaringskennis wordt nu samengebracht in de regionale adviesraad voor cliëntenparticipatie (kortweg 'RAP'), met als doel participatie op alle niveaus te verhogen en de zorg nog beter af te stemmen op de zorgvraag van cliënten, bewoners, bezoekers... en patiënten uit deze regio!

Parantee-Psylos, Same Shirt, Same Passion
Tom Van Aken, communicatiemedewerker
Futsal 't Mierennest en Same Shirt, Same Passion uit Sint-Niklaas: De waarde van de sportclub voor mensen met een psychische kwetsbaarheid