Brugzaal

Dinsdag 5 december 2017
11u15 - 12u15 - mededelingen
Zet in vol vertrouwen de eerste stap. Eerste positieve ervaringen uit “Werkgroep ervaringsdelen Accolade”

Koen Demuynck, netwerkcoördinator en procesbegeleider werkgroep ervaringsdelen Accolade
AVANTI samen voorwaarts, werkgroep

Uitgangspunt - vertrekpunt
Binnen Accolade | netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide is in voorjaar 2016 een “werkgroep ervaringsdelen” opgestart (voorlopige werknaam). Gaandeweg is de groep uitgegroeid tot een vaste groep met een 10-tal deelnemers.
In zijn eerste werkjaar is de groep reeds kunnen ingegaan op twee vragen, gelinkt aan vragen vanuit scholen (leerlingen middelbaar onderwijs).
We stellen vast dat dit, binnen de groep, inhoud en verbinding heeft gecreëerd. Tevens het gevoel – de ervaring: we kunnen als werkgroep ervaringsdelen wat betekenen!
Op de bijeenkomst van september ll. werd voorgesteld om deze, weliswaar prille, ervaringen te delen met anderen.
Deelnemers willen hierover alvast spreken!
Eerste samenwerking: met leerlingen uit College Poperinge (leerlingen 17-18 jaar), in kader van projectweek in school rond “mentale en fysieke gezondheid”
Werkgroep ervaringsdelen kreeg vraag om in de school te vertellen over psychische kwetsbaarheid: waaruit haal je kracht en energie? Welke boodschap willen/kunnen jullie meegeven aan de jongeren?

OP WEGG, verbinding tussen ED in de provincie Antwerpen
Jana De Beul, stafmedewerker oggpa vzw

Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijke Gezondheid is een initiatief van het Overlegplatform GGZ Provincie Antwerpen. OP WEGG wordt gedragen door een groep gedreven ervaringsdeskundigen die hun ervaringen & inzichten inzetten om mee te timmeren aan de weg naar meer herstelondersteunende zorg, ondersteund door drie ervaringswerkers en een procesbegeleider vanuit het platform.
We delen onze ervaringskennis en inzichten ten behoeve van de ggz. We doen dit o.a. via deelname aan overlegmomenten binnen de ggz, het brengen van herstelverhalen en het geven van workshops tijdens congressen of in scholen en zorgvoorzieningen. Daarom zijn we steeds op zoek naar mensen die hun ervaringen hiervoor willen inzetten.
Op de provinciale bijeenkomsten focussen we op verbinding en afstemming tussen de regionale ED initiatieven. Zo kunnen we ook een breder gedragen stem overbrengen naar het Vlaamse niveau (Vlaams Herstelplatform en Globaal Plan ED). Provinciaal behandelen we dus eerder algemene thema’s zoals coaching van ED, voorbereiden van de werkvloer, statuut, …
Regionaal focussen we op intervisie onder ED, inbedding in het netwerk 107 en lokale initiatieven.


13u15 - 14u15 - mededelingen
GGZ verpleegkundigen en GGZ ervaringswerkers: percepties op de eigen rol en klinische bekwaamheid - PDF

Bart Debyser, wetenschappelijk medewerker, lector

Onder invloed van nieuwere visies en ontwikkelingen zoals de herstelgerichte benadering en de vermaatschappelijking van zorg, nemen steeds meer ervaringswerkers een klinische functie op in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierdoor zullen ervaringswerkers steeds meer samenwerken met GGZ verpleegkundigen. Om de complementariteit en specificiteit van beide functies in kaart te brengen, is het interessant om te weten hoe GGZ verpleegkundigen en GGZ ervaringswerkers hun eigen rol en specifieke deskundigheid percipiëren.
Een kwalitatief beschrijvend onderzoeksdesign gebaseerd op principes van de kritische incidentmethodiek werd opgezet met als doel inzicht te krijgen in hoe GGZ-verpleegkundigen en GGZ-ervaringswerkers hun eigen rol en bekwaamheid percipiëren en hoe tevreden ze daarover zijn. Er werden in totaal 132 neergeschreven situaties verzameld en geanalyseerd.
In deze mededeling zullen we de resultaten van deze studie toelichten en de implicaties hiervan voor de integratie van ervaringswerkers in de geestelijke gezondheidszorg bediscussiëren.

Het cliëntenbureau: in tandem de toekomst in
Jasper Stevens, procesbegeleider

Het Cliëntenbureau is ontstaan als een initiatief van het Pakt, de Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering, en de provincie Oost-Vlaanderen. De kern van onze werking is het promoten van herstel en ervaringsdeskundigheid, voor en door ervaringswerkers én hulpverleners. De centrale motor van het Cliëntenbureau is dan ook een tandem tussen beiden.
Om ervaringsdeskundigheid en herstel een positieve toekomst in te katapulteren, mikt het Cliëntenbureau erop om deze concepten op een grotere schaal te implementeren. Hiervoor is het partnerschap met andere werkingen rond ervaringsdeskundigheid en andere netwerken artikel 107 cruciaal. In een samenwerking met het netwerk ADS mikken we erop om voor ervaringswerkers een veilige context te bieden om daadkrachtig en daadwerkelijk aan de slag te gaan: een provinciebrede organisatie die ervaringswerkers én werkgevers ondersteunt door middel van intervisie en coaching en vorming.
Het traject dat we samen met onze vrijwilligers hebben afgelegd om dit te realiseren is verrassend, grillig, en leest bij momenten als een spannend boek, graag delen we ook dit verhaal: want de kern blijft het delen van ervaringen, en leren door uitwisseling.

Verbindend werken tussen studenten, docenten en ervaringswerkers binnen de opleiding verpleegkunde
Tine Hollevoet,
Aleidis Gilbert,
Ine Vandemaele
, ervaringsdeskundige

In ZoWe Verpleegkunde werken we al enkele jaren met projecten die verbinding maken tussen ervaringsdeskundigen, docenten en studenten. Hoe langer we bezig zijn hoe meer we merken dat in verbondenheid aan de slag gaan, werkt.
Wat? Project voor 3de jaar GGZ, vak ‘begeleidingsvaardigheden’: in tandem les geven: 2 docenten GGZ en 2 ervaringsdeskundigen GGZ. Projecten binnen 2de jaar: studenten werken samen met ervaringsdeskundigen rond visie ontwikkeling over psychisch ziek zijn. Herstelverhalen, levensverhalen, getuigenissen van ervaringsdeskundigen in diverse lessen doorheen 1ste en 2de jaar met betrekking tot GGZ.
Ontstaan: we hebben veel aandacht voor ‘herstelondersteunende zorg’. Ervaringsdeskundigheid heeft hierin een belangrijke plaats. Er is een werkgroep ‘ervaringsdeskundigheid’ (ervaringsdeskundigen, docenten), deze groep bekijkt hoe we het samenwerken best organiseren.
Praktisch: ervaringsdeskundigen stellen zich voor verschillende projecten kandidaat.
Doel: studenten ontwikkelen visie rond GGZ, studenten krijgen voeling via getuigenissen, herstel- en levensverhaal, studenten voeren gesprekken, studenten werken samen op een gelijkwaardig niveau.

14u25 - 15u25 - mededelingen

U/TURN me on! Een kijk over de grens van de psychiatrie
Lore Feys, psychiatrisch verpleegkundige/ervaringsdeskundige

Zelf ben ik de trotse eigenaar van de stempel "psychisch ziek". Om het mooier te verwoorden, ik heb mijn kwetsbaarheid. Mijn werkgever heeft een fysieke beperking, mijn vriendin een hechtingsstoornis en de dames waarmee ik ga knutselen een verstandelijke beperking.
Volgens sommigen moeten we echter af van dit hokjesdenken.
Langdurig zieken moeten opnieuw aan het werk bij hun vorige werkgever, kinderen moeten naar de gewone school en voor vluchtelingen organiseren we geen veilige havens met lotgenoten. Allemaal inclusief, of je het nu wil of niet!
Opnieuw wordt niet geluisterd naar de mening van het individu. Laat staan dat men ermee aan de slag gaat.
Neen, ik ben geen voorstander van het "hokjesdenken" en ook niet van het "allemaal inclusief" idee. Ik kan mij wel vinden in een gezonde mix van beiden waarbij men vertrekt vanuit de eigen wensen en behoeften van ieder individu. En het kan!
U/TURN organiseert grensverleggende trektochten voor mensen met een functiebeperking. Hun doel: acceptatie, revalidatie en herstel.
En het werkt! Deelnemers krijgen een mentale boost, zien hun mogelijkheden en kunnen opnieuw actief verder met hun leven.

Transardennaise en verbinding
Gi Loockx, opvoeder met ervaringsdeskundigheid in verslaving

Katarsis is een Therapeutische Gemeenschap voor mensen met een verslaving. Bewoners gaan gedurende een week naar de Ardennen, voorafgaand is er een voorbereidingstijd en zijn er trainingen.
Er zijn drie groepen, namelijk de fietsers (MTB), wandelaars en Creatarsis. Doorheen de trainingen vormen zich hechte groepen, men komt zichzelf tegen, moet tegenslagen overwinnen, over grenzen gaan, leren doorzetten, anderen ondersteunen en helpen, zelf oplossingen zoeken voor mogelijke problemen.
De creagroep spreekt voor zich en verzorgt het toonmoment na die week met behulp van foto's, gedichten, ... Bewoners kamperen tijdens hun verblijf in de Ardennen, back to basic, op een camping.
Ze verleggen dagelijks hun fysieke en persoonlijke grenzen. Op de laatste avond van de TA is er een ritueel verbrandingsmoment waar ze gedurende al die tijd naartoe hebben gewerkt. Tijdens dit moment kan iedere bewoner een voorwerp ritueel verbranden, op die manier kunnen zij afscheid nemen van hun verleden. Deze week en de hele voorbereiding werkt herstellend en verbindend.